Ledige stillingar

Sommarhjelp ved museet

Me søkjer etter serviceinnstilte og positive personar til omvising, publikumskontakt og kafédrift i sommar (15. juni til 15. august).

Du vil vera vårt ansikt utad, og skal yte sørvis og gje god informasjon til dei ulike publikumsgruppene og besøkande på museet. Jobben inneber ulike praktiske oppgåver som å gje innføring i bruk av robåtane våre, sal av billettar, enkel matservering og reinhald, samt klargjering og formidling av aktivitetane me tilbyr.

Det er ein fordel om du har interesse for maritim kulturhistorie og tradisjonelle handverk, eller har lyst til å læra om det! Me tilbyr omvisingar til ulike grupper – du snakkar derfor også godt norsk og engelsk, har god orden og gode samarbeidsevner. Personlege eigenskapar vil verta vektlagd.

Arbeidet ved museet til vera prega av sesongsvingingar, og du må rekne med intensive arbeidsperiodar, så vel som arbeid i helgar. Me hjelpar kvarandre, og tek utfordringar med eit smil.

Alle som vert tilsett får opplæring i alle delar av jobben, inkludert omvising, kaféarbeid, reinhald og HMT.

Hardanger fartøyvernsenter er eit levande museum og nasjonalt senter for restaurering av fartøy som tilbyr maritime opplevingar for alle. 

Spørsmål i høve stillinga kan rettast til formidlingsleiar Line Kirstine Larsen tlf. 47974363.

Søknad med vitnemål, attestar og referansar sendast innan 10. mars til Hardanger fartøyvernsenter, postboks. 53, 5601 Norheimsund el. på e-post til personal@hvm.museum.no

Fagkonsulent kulturminnevern (fartøyvernkonsulent)

100 % fast stilling. Allsidig og spennande stilling som fagkonsulent med hovudvekt på maritimt kulturmiljø og -historie, restaurering av verna fartøy og skip. Stillinga vil innebere dokumentasjon, forsking og rådgjeving i samband med antikvarisk istandsetting, kompetansebygging, fagleg kvalitetssikring, formidling m.m.

Søkarar bør ha relevant høgare utdanning tilsvarande masternivå (t.d. historie, kulturfag, arkeologi) og interesse for maritim historie og historiske fartøy.

Dokumentert relevant realkompetanse kan kvalifisera til stillinga.

Stillinga inneber noko reiseverksemd.

Personlige eigenskapar: Vi søker ein engasjert og omgjengeleg medarbeidar som arbeider effektivt med fleire parallelle prosjekt, og med god evne til å tenke langsiktig. Vi legg vekt på høg fagleg kvalitet, positiv innstilling til intern og ekstern rådgjeving, samt god skriftleg og munnleg formuleringsevne.

Løn etter avtale. Tilsetjing snarast.

 

Vi kan tilby:

Utfordrande og varierte arbeidsoppgåver ved eit aktivt nasjonalt fartøyvernsenter som vektlegg formidling og tverrfagleg arbeid.

Hardanger og Voss museum som organisasjon skal i størst mogleg grad spegla mangfaldet i det norske samfunnet. Målet er difor å oppnå ei balansert samansetjing av tilsette i høve alder, kjønn og kulturell bakgrunn.

Søknad med cv og relevante vitnemål, attestar og referansar kan sendast til: personal@hvm.museum.no eller pr. post til: Hardanger fartøyvernsenter, postboks 53, 5601 Norheimsund

innan 10. mars 2021

Spørsmål i høve stillinga kan rettast til Morten Hesthammer, tlf. 47 48 82 95.

Administrasjonskonsulent

Vi har ledig fast 100 % stilling som administrasjonskonsulent.

Adminstrasjonskonsulenten er ein støttefunksjon for leiaren på Fartøyvernavdelinga.

Arbeidsområde er m.a.:

 • Innkjøp
 • Kontroll av timelister, klargjering for løn
 • Handtering av materiallister og fakturaer, klargjering for utgåande fakturaer
 • HMS-oppgåver (stoffkartotek, dokumentasjon m.m.)
 • Miljøfyrtårnoppgåver

Andre administrative oppgåver kan bli pålagd.

Kvalifikasjonar:

Relevant utdanning frå universitet eller høgskule, minimum tilsvarande bachelorgrad. Realkompetanse med relevans for dei aktuelle oppgåvene kan kompensere for utdanningskravet.

 • IT-kunnskap
 • Erfaring frå offentlege anskaffingar er ei føremon
 • Gode kommunikasjonsevner munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar:

 • Serviceinnstilt, fleksibel og nøyaktig
 • Godt humør og gode samarbeidsevne
 • Ansvarsmedviten og løysingsorientert
 • Evne til å handtere fleire oppgåver parallelt
 • God arbeidskapasitet.

Løn etter avtale.Tilsetjing snarast.

Vi kan tilby:

Utfordrande og varierte arbeidsoppgåver ved eit aktivt nasjonalt fartøyvernsenter som vektlegg formidling og tverrfagleg arbeid.

Hardanger og Voss museum som organisasjon skal i størst mogleg grad spegla mangfaldet i det norske samfunnet. Målet er difor å oppnå ei balansert samansetjing av tilsette i høve alder, kjønn og kulturell bakgrunn.

Søknad med cv og relevante vitnemål, attestar og referansar kan sendast til: personal@hvm.museum.no eller pr. post til: Hardanger fartøyvernsenter, postboks 53, 5601 Norheimsund
innan 10. mars 2021

Spørsmål i høve stillinga kan rettast til Morten Hesthammer, tlf. 474 88 295

 

Utdanning i handverksfag

Interessert i å bli trebåtbyggar, smed eller reipslagar?

Hardanger fartøyvernsenter er godkjend lærlingbedrift for trebåtbyggarfaget og reipslagarfaget. Som lærling hos oss vil du få varierte og utfordrande oppgåver frå erfarne læremeistrar.

Vi publiserer utlysing av ledige lærlingplasser på denne sida. Det er for tida ingen ledige lærlingplassar.

Les meir om utdanningane her:

>>> Trebåtbyggar
>>> Smed
>>> Reipslagar

Opningstider

NB! Stengt til 14. april grunna lokale smitteverntiltak

Sept-april:
Tys-fre kl 10-14

Kontakt

Sandvenvegen 50, 5600 Norheimsund

Tlf: 474 79 839

E-post: fartoyvern@hvm.museum.no

Sosiale media

Følg oss gjerne på Facebook, Instagram og YouTube

Opening hours

Closed till April 14 due to infection control

Sept-April: Tues—Friday, 10 AM—2 PM

 

Contact

Adr: Sandvenvegen 50, Norheimsund

Tel: +47 474 79 839

E-mail: fartoyvern@hvm.museum.no

Social media

Follow us on Facebook, Instagram and YouTube

X