– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Fartøyvern

Fremad II

Nytt liv til historiske fartøy

Flytande kulturminne får skina igjen

På slippen og i Vikinghallen står det vanlegvis eit større restaureringsprosjekt. Her kan du sjå skipshandverkarar arbeida med å rekonstruera og restaurera større trefartøy. Det kan vera skifting av hudplank, legging av nytt tredekk eller arbeid med ny rigg. Oppgåvene er mange og restaureringa krev spesialkompetanse. Innsatsen gjev slitne, men samstundes stolte fartøy, nytt liv!

 

Nasjonalt kompetansesenter for fartøyvern

HFS har lang erfaring med restaurering av fartøy og båtar, innreiing av stålfartøy, rigging og smiing. Arbeidet skjer i nært samarbeid med eigarane. Som båt- eller fartøyeigar kan ein òg få hjelp med faglege spørsmål som til dømes tilstandsvurdering, kostnadsoverslag, vedlikehald.

 

Historiske handverkstradisjonar

Omlag 20 handverkarar er fordelte på fag som:

I tillegg har vi til samen sju lærlingar i båtbyggjing, reipslaging og smiing.

Eit viktig mål er vidareføra handverkskunnskap i eit langsiktig perspektiv. Ved HFS er det skapt eit miljø der denne kunnskapen kan leva vidare.

 

Bevaring av kulturminne, kunnskap og teknikkar

Fartøyvernet er i stadig utvikling. Som kompetansesenter og verft ønskjer vi å bidra til høgt kulturvernfagleg nivå, i samråd med Riksantikvaren sine retningslinjer og planar.
Vern og bruk av gamle fartøy handlar om å ta vare på materielle leivningar frå fortida. Men det er òg ein skule i å ta vare på gamle kunnskapar og dugleikar. Sidan dei fleste fartøy er i ein eller annan form for drift er det også eit spørsmål om tryggleik på sjøen.

Du som fartøyeigar kan få utført oppdrag innan:
 • Restaurering
 • Båtbygging
 • Trearbeid
 • Smed- og mekanisk arbeid
 • Reipslaging
 • Rigging
 • Synfaring og tilstandsvurdering
 • Prosjektering
 • Konsulentoppdrag
 • Kurs i vedlikehald og ulike handverk
 • Historisk og teknisk dokumentasjon

 

 

Kontakt fartøyvernavdelinga:

3 + 3 =

Sjå handverkarane i arbeid på slippen:

Om fartøyvern og frivillighet:

X