Faktaark

Fartøyvernsentrenes Fellesråd er eit samarbeidsorgan for dei tre fartøyvernsentra i Noreg. Rådet arbeider med felles utfordringer i fartøyvernet, med mål om å bidra til eit mest mogleg føremålstenleg fartøyvern. Rådet utarbeider m.a. faktaark som omhandler vedlikehald av båter og fartøy i vernesamanheng. Her kan du laste ned desse.

Delebanken.no finn du faktaark og ein del rapportar for nedlasting.